Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

(08-12.11.2018 )

PREUZMI CENOVNIK

krakov2 krakov1

5 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

„...Bivši glavni grad Poljske zadržao je do danas najviše istorijskih spomenika i kulturnih dobara u svojoj zemlji. Gotska katedrala iz 14. veka, dvorac poljskih kraljeva, stari grad sačuvan prema srednjevekovnom uličnom planu, Glavni trg, crkva Sv. Marije i zdanja Jagelonskog univerziteta među najstarijima su u Evropi – svi se nalaze na Uneskovoj listi zaštićenih kulturnih spomenika. Danas je Krakov atraktivan grad, rival Varšavi za kulturnu “prevlast”. To je grad pozorišta, galerija, zabave, lepih prodavnica, kako s modernim, tako i onih s folklornim artiklima, grad za istraživanje, kupovinu i šetnju u prošlost...”

1. dan LOZNICA –  - KRAKOV
Polazak iz Loznice sa parkinga železničke stanice u 19,30 h. Vožnja autoputem ka Novom Sadu. Direktna noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Češku sa usputnim pauzama prema potrebi i na graničnim prelazima.

2. dan KRAKOV (razgledanje grada)
Dolazak u Krakov oko podneva. Panoramsko razgledanje Krakova u pratnji lokalnog vodiča: Glavni trg – Rynek, jedan od najvećih trgova u Evropi, dug oko 200 m sa 14 gradskih tornjeva, renesansna trgovačka radnja – Sukienice i crkva Sv. Marije (gotska građevina iz 16. veka sa šest kapelica i dva tornja), razgledanje grada nastavlja se kroz Florijansku ulicu do 14 Florijanskih vrata i do Barbikanskih odbrambenih zidova.. Smeštaj u hotel. Sloboddno po podne. Noćenje.

3. dan KRAKOV - AUŠVIC Doručak. Fakultativna poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Slobodno popodne. Noćenje.
4. dan KRAKOV - VELIČKA - KRAKOV Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. U popodnevnim satima polazak za Loznicu. Noćna vožnja...
5. dan Dolazak u Loznicu u jutarnjim časovima.

CENA ARANŽMANA: -------------------------------  119 eur.

 

CENA OBUHVATA:

 • prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C i A/V uređajima,
 • smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama  na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto), u hotelu tipa „Fero Expres“ - 3* ili odgovarajućem
 • lokalnog vodiča u Krakovu,
 • razgledanja prema programu,
 • licenciranog pratioca grupe i troškove organizacije.

 

 

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanje )
 • individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz, programom nepredviđene troškove u objektima smeštaja i ishrane,
 • fakultativne sadržaje programa,
 • doplata za smeštaj u jednokrevetnoj sobi, 40 EUR po osobi za obe noći. Rezervacija na upit. Uplata prilikom prijave za aranžman.

CENE FAKULTATIVNIH SADRŽAJA PROGRAMA PO OSOBI:

 • Obilazak rudnika Vjelička – 30 EUR po osobi, minimum 30 osoba
 • Obilazak naci logora Aušvic – 25 EUR po osobi, minimum 30 osoba

NAPOMENA:Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije...Termini fakultativnih izleta su promenjljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI ZA IZLETE U AGENCIJI ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE, PLAĆANJE VODIČU.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

FERO EKSPRESS HOTEL *** je novi potpuno opremljen trospratni objekt, koji je deo mreže FERo SISTEM HOTELS. Smešten je u prirodnom okruženju Cracov-Czestochova Upland, a istovremeno i nedaleko od Kraljevskog grada Krakova. Zbog toga, veoma je pogodno za komunikaciju. Hotel Fero Ekpress je otvoren u septembru 2008. godine i može da sadrži goste u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Hotelski sadržaji uključuju devet konferencijskih soba, bar za piće, mali i veliki restoran sa zelenim vrtom sa ulicama i klupama. Besplatan garažni parking je dostupan i za goste.

 • Način plaćanja:U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja
 • prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
 • prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 40%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu

Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu sobu  20eur. . I radi se na upit.

Program je rađen na bazi 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da otkaže putovanje najkasnije 5 dana pre puta. Agencija zadržava pravo da realizuje putovanje uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom.Uslučaju promena na deviznom tržištu Agencija zadržava pravo korekcije cene.

Uz  ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja T.A. “KONDOR-TIS” – Loznica, po uputstvu  Ministarstva za turizam I trgovinu.KONDOR tis D.O.O. – , Serbia, 15300 Loznica, Gimnazijska 1, tel/fax +381 15 878 390 , UNI CREDIT BANK 170-16567-74, sa pozivom na br 0016., PIB 101191412 Polisa za osiguranje garancije putovanja  DDOR osiguranje br. 300060250

POSEBNE NAPOMENE:

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima... Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
 • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu "tax free" pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com ...
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj...). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

Kondor-tis Loznica

Gimnazijska br.1
kondor.tis@neobee.net
+ 38115/878-390
+ 38115/878-391
+ 38115/892-776
fax +381 15 876 071

Kondor-tis Beograd

Alekse Nenadovića br.10
kondortis@gmail.com
+ 38111/344-65-30
+ 38111/344-65-33
+ 38111/344-65-40
fax: +38111/344-58-79

PRATITE NAS